Projektový manažment

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 398,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Manažéri na rôznych úrovniach riadenia v priemysle, doprave, obchode, službách, bankovníctve a poisťovníctve, štátnej správe a samospráve, vo vzdelávaní a pod., všade tam, kde sa používa alebo je vhodné riadenie projektov, ale aj servisný a obslužný personál, ktorý by mal vedieť, čo sa od neho ako člena projektového tímu vyžaduje a v budúcnosti vyžadovať bude.
 • Kurz je určený aj pre všetkých tých, ktorí majú záujem získať vzdelanie v oblasti projektového manažmentu a pre uchádzačov o zamestnanie cez projekt RE-PAS.
 • Kurz vedú lektori, ktorí sú odborníci s dlhoročnou praxou v odbore.
 • Pri výučbe sa využívajú participatívne metódy - efektívne prepojenie teoretických vstupov a praktických cvičení
 • Vzdelávať sa budete v moderne a technicky vybavených priestoroch.
 • Rozsah kurzu je 16 vyučovacích hodín.

Čo sa v kurze naučíte?

 • Získate poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti projektového manažmentu, teda získať poznatky o príprave a realizácii projektov, a naučiť sa používanie metód a postupov ako pripravovať, hodnotiť a realizovať rôzne typy projektov.
 • Naučíte sa ako tvoriť a manažovať projekty, získajú poznatky systémového plánovania projektu a tímovej práce, spoznáte obsahové, časové a finančné podmienky pre splnenie – dosiahnutie úspešnosti projektu, ale hlavne nadobudnete širší prehľad.
 • Nadobudnete poznatky z teórie a metodológie projektového manažmentu do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať projekt, naformulovať projekt vrátane potrieb ľudských a finančných zdrojov a taktiež časového zabezpečenia.
 • Naučíte sa jasne identifikovať ciele projektu tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný, adresný, budete vedieť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy z projektu.
 • Precvičíte si praktické zručnosti pri tvorbe projektu tak, aby bol logicky usporiadaný a prehľadný, obsahujúci garancie, odborne fundovaný, adresný a atraktívny pre príjemcu informácie.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej práce
 • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy