Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Aktuálne povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena kurzu:
228 € 189 € - AKCIA!
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov, Košice, Online - 0917 113 848

Informácie o kurze

Cieľom školenia je oboznámenie sa s aktuálnou legislatívou ochrany životného prostredia a jej praktická aplikácia. Poukázanie vplyvov výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Vybudovanie systému prevencie ochrany životného prostredia a zavádzanie v praxi. Získate základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem.


Čo sa v kurze naučíte

Obsahová náplň kurzu:

 • Odpadové hospodárstvo - zákon o odpadoch, evidencia odpadov, SLNO, ILNO, oznamovacie povinnosti, obaly, neobaly, odovzdávanie odpadov, zhromažďovanie odpadov, označovanie odpadov, katalóg odpadov, vykonávacie predpisy.
 • Ochrana vôd - (vodný zákon, Havarijný plán pre prípad úniku škodlivých látok, odber a vypúšťanie vôd, vodné stavby, základné povinnosti).
 • Ochrana ovzdušia - (zákon o ovzduší, zdroje znečistenia ovzdušia ZZO, kategorizácia zdrojov, povinnosti prevádzkovateľa ZZO, schvaľovanie zdroja, meranie emisií, oznamovacie povinností, znečisťujúce látky, poplatkové povinnosti).
 • Využívanie chemických látok v prevádzke - (Zdravé pracoviská REACH, CLP, Zákon 67/2010, KBÚ a využitie uvedených informácií v praxi).
 • Preprava nebezpečných vecí (účastníci prepravy, povinnosti, triedy nebezpečností, druhy prepráv, balenie, označovanie, prepravné pokyny, UN kódy, označenia vozidiel, zásielok, UN označenia obalov,...).

Súvisiaca legislatíva

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Zákon NR SR č. 79/2015 o odpadoch
 • Vyhláška MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
 • Zákon NR SR č. 364/2004 vodný zákon
 • Zákon NR SR č. 137/2010 o ovzduší
 • IPKZ (39/2013), ZPH (128/2015), EIA (24/2006) Env. Škody (359/2007),.....
 • Zákon NR SR č. 286/2009 o fluórovaných skleníkových plynoch

DOPRAVA

 • Zákon NR SR č. 56/2012 o cestnej doprave
 • Dohoda ADR

BOZP

 • Zákon NR SR č. 124/2006 o ochrane zdravia pri práci
 • Zákon NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Nariadenie vlády č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom

Požiadavky normy ISO 14 001:2015

 • Politika
 • Ciele a programy
 • Riziká a príležitosti
 • Dokumentácia a jej riadenie, záznamy
 • Komunikácia
 • Environmentálne aspekty a vplyvy
 • Zákonné a iné požiadavky
 • Riadenie prevádzky
 • Interné audity
 • Meranie a monitorovanie
 • Hodnotenia
 • Správy manažmentu

Prečo si vybrať kurz vo VaV Akademy?

 • ponúkame maximálnu flexibilitu - pre zosúladenie Vašich pracovných povinností so vzdelávaním a zvyšovaním kvalifikácie
 • kurzy dokážeme zabezpečiť na objednávku kdekoľvek na Slovensku vo Vami požadovanom termíne a čase
 • neponúkame len teóriu – naši lektori majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou individuálnych plánov a počas celého kurzu Vás usmerňujú k samostatnému zvládnutiu ich tvorby
 • ponúkame nielen kvalitu ale aj najlepšie ceny, z ktorých môžete navyše získať skupinové zľavy