Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Kurz SBS – Typ P

upsvar
Názov vzdelávacieho programu: Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti pre SBS
Akreditácia: Ministerstvo vnútra SR
Číslo akreditácie: PPZ-B-3-010/2019-AKR
Rozsah kurzu: 100 hodín
Cena kurzu:
449 € + povinné správne poplatky (v texte)
Kontakt: Prešov – 0948 996 639

Informácie o kurze

 • Kurz SBS typu P je určený pre prevádzkovateľov, majiteľov súkromných bezpečnostných služieb.
 • Podmienky pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti / POS / sú bezúhonnosť, spoľahlivosť a úspešné vykonanie skúšky. .
 • Cieľom odbornej prípravy je vyškoliť adeptov uchádzajúcich sa o prácu v súkromných bezpečnostných službách na skúšku odbornej spôsobilosti, ako aj získanie preukazu odbornej spôsobilosti a základných návykov a vedomostí potrebných pri výkone strážnej služby a detektívnej služby.
 • Aby osoba mohla prevádzkovať bezpečnostnú službu musí spĺňať:
  a) je občanom členského štátu Európskej únie, občanom iného zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
  b) dosiahla vek 21 rokov,
  c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  d) je bezúhonná,
  e) je spoľahlivá,
  f) je zdravotne spôsobilá,
  g) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti typ P
 • Rozsah kurzu typu P je 100 hodín. (pozn. 1 hodina = 45 min.)

Čo sa v kurze naučíte?

 • Absolventi kurzu typu S budú preškolení zo základov právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústavy Slovenskej republiky a právnej úpravy ľudských práv a slobôd, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa poskytovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, základov trestného práva, kriminalistky, zákona o priestupkoch a správneho poriadku, zákona o Policajnom zbore, obecnej polícii, Železničnej polícii, Vojenskej polícii, Slovenskej informačnej službe, teórie taktiky a techniky vykonávania zásahov, praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania zásahov, zdravotnej a požiarnej prípravy a v neposlednom rade všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a manažmentu (starostlivosť o zákazníka, komunikácia a základné pracovnoprávne vzťahy).
 • teoretickou a praktickou časťou si osvojíte potrebné znalosti pod vedením odborníkov z praxe (právnikov a bezpečnostných, príslušníkov policajného ale aj hasičského zboru, zdravotných sestier a pod.),

Čo absolvovaním kurzu získate?

 • TYP P - Kvalifikáciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby (podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)).
 • Vedomosti, praktické zručnosti a množstvo užitočných informácií.
 • Po absolvovaní odbornej prípravy vám vystavíme osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktoré obsahuje: obchodné meno akreditovanej osoby, číslo rozhodnutia o udelení akreditácie, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia účastníka, termín konania odbornej prípravy, podpis osoby zodpovednej za riadne vykonávanie odbornej prípravy a odtlačok pečiatky akreditovanej osoby.

Ako dlho kurz trvá?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 2 - 4 týždne. Kurzy SBS organizujeme v dennej forme. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti upravuje § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti. Skúška v závislosti od absolvovaného kurzu môže byť typu S alebo P.

Osobu na skúšku prihlasuje osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (školiace zariadenie, v ktorom absolvuje osoba kurz). Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do 3 mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Počet uchádzačov, ktorí sa zúčastnia skúšky určí ministerstvo. Za každého uchádzača prihláseného na skúšku akreditovaná osoba zaplatí správny poplatok (skúška typu S – 16,50 eur). Skúška odbornej spôsobilosti sa vykonáva vždy pred trojčlennou komisiou v štátnom jazyku.

Prílohy prihlášky na skúšku:

 • doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie prihlášky na skúšku, doklady a čestné vyhlásenie preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť uchádzačov.
Na skúšku si potrebujete priniesť:
 • občiansky preukaz, kolky v hodnote 16,50 eur (za vydanie preukazu v prípade úspešného vykonania skúšky),
 • osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, uchádzači, ktorí sú držitelia starého preukazu odbornej spôsobilosti, predložia aj tento preukaz.
Skúška sa skladá:
 • písomný test
 • ústna skúška
 • obe časti skúšky sa konajú v jeden deň – podmienkou účasti na ústnej skúške je úspešné zvládnutie písomného testu
Písomný test:
 • Písomný test na skúšku typu S obsahuje 24 otázok s tromi odpoveďami, z ktorých len jedna je správna.
 • Odpoveď uchádzač označí krížikom v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede vykoná uchádzač zakrúžkovaním označenej odpovede a opätovným označením novej odpovede krížikom. Do hodnotenia testu sa započítavajú dve opravy odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom. Čas na vypracovanie písomného testu je 40 minút vrátane vypísania osobných údajov. Jednotlivé otázky sa hodnotia podľa náročnosti jedným až tromi bodmi. Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je získať najmenej 80% bodov z najvyššieho počtu bodov. Skúšobná komisia umožní na požiadanie uchádzača, ktorý na písomnom teste nevyhovel, nahliadnuť do zápisnice o priebehu skúšky.
Ústna skúška:
 • Na ústnej skúške si uchádzač vyberie dve otázky. Na odpoveď sa môže pripraviť písomne počas 15 minút. Odpoveď trvá najdlhšie 30 minút. Hodnotenie ústnej skúšky na návrh jednotlivých členov skúšobnej komisie schvaľuje skúšobná komisia väčšinou hlasov.
Celkové hodnotenie skúšky:
 • Uchádzač na skúške vyhovel, ak získal potrebný počet bodov z písomného testu a na ústnej skúške preukázal odborné vedomosti, inak nevyhovel. Výsledok skúšky oznámi uchádzačovi predseda komisie po skončení skúšky.
Počet skúšok:
 • riadna skúška
 • opravná skúška
 • druhá opravná skúška
Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do 6 mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do 6 mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy. Po úspešnom absolvovaní skúšky je na skúške osobe vydaný preukaz odbornej spôsobilosti (vzor) príslušného typu po zaplatení správneho poplatku za vydanie preukazu vo výške 16,50 eur. Preukaz má platnosť 10 rokov.

Prečo by ste si mali vybrať práve kurz od VaV?

 • Kurz môžete absolvovať v centre Prešova v nadštandardných školiacich priestoroch.
 • V priebehu kurzu absolvujete kvalitnú a efektívnu výučbu, vďaka ktorej nadobudnete potrebné teoretické a praktické zručnosti.
 • Spolupracujeme so skúsenými a kvalifikovanými lektormi s praxou, ktorí Vás zodpovedným a ústretovým spôsobom odborne vyškolia na prácu v SBS.
 • Kurz absolvujete za výhodnú cenu, na ktorú si môžete uplatniť viacero zliav, na splátky bez navýšenia alebo cez projekt RE-PAS úplne zadarmo.
 • Naši absolventi majú na ďalšie kurzy vo VaV Akademy automatickú vernostnú zľavu.