Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Bezpečnostnotechnická služba VaV

Oprávnenie: Národný inšpektorát práce
Číslo oprávnenia: BTS-0019/22
Cena: Na základe obhliadky a konzultácii
Kontakt: 0917 113 848, bts@vav.sk


Spoločnosť V a V Akademy, s.r.o. ponúka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 21 ods. 3-5 a § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Zabezpečíme pre Vás a Vašich zamestnancov komplexné služby na úseku BOZP.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súbor činností, vedúcich k zníženiu nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia a vytvoreniu bezpečného pracoviska pre zamestnancov. Základným zákonom je Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby, ktoré pomáhajú zamestnávateľom pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.


Oblasť BOZP je veľmi široká a zložitá oblasť a to hlavne pre niekoho kto s ňou nepracuje. Preto sa snažíme pri spolupráci podať legislatívu ľudskou rečou. Naším cieľom je pri spolupráci so zamestnávateľmi nastaviť firemnú bezpečnosť tak, aby bola funkčná a priniesla želané výsledky.


Prostredníctvom skúsených bezpečnostných technikov zabezpečíme pre Vás:
 • Vstupný a periodický audit plnenia požiadaviek BOZP.
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov a zabezpečenie jej aktualizácie.
 • Identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP.
 • Školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov v predpísaných lehotách.
 • Spolupráca pri menovaní členov komisie BOZP a následná spolupráca s ňou.
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov.
 • Výkon previerok a kontroly pracovísk s identifikáciou nedostatkov a návrhom na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Zastupovanie zamestnávateľa pri výkone štátneho dozoru (Inšpektorát práce, HaZZ, RUVZ atď.).
 • Konzultačnú a poradenskú činnosť.

Spoľahnite sa na nás pri ochrane Vášho zdravia a bezpečnosti pri práci.


Naša spoločnosť je právnickou osobou oprávnenou na výkon bezpečnostnotechnickej služby.


Poskytujeme služby v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)


Spoločnosť V a V Akademy, s. r. o. prostredníctvom tímu technikov požiarnej ochrany zabezpečí plnenie požiadaviek v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.


Zákon upravuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi.


Oboznámime Vás s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona a poskytneme poradenstvo, vypracovanie dokumentácie, poskytneme školenie a overovanie vedomostí zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.


Navrhneme potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov a v prípade protipožiarnej kontroly vykonávanej štátnym požiarnym dozorom sa jej zúčastníme s Vami.


Poskytujeme:
 • Vypracovanie dokumentácie OPP, jej kontrola a aktualizáciu.
 • Preventívne protipožiarne prehliadky, záznamy do požiarnej knihy.
 • Školenia v oblasti OPP a odbornej prípravy na úseku OPP, overenie vedomostí a evidenciu.
 • Cvičný požiarny poplach.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Poradenstvo v oblasti OPP.
 • Bezpečnostné značenie priestorov (únikové cesty, východy, rozvody energií a pod.).

Kontaktujte nás a my Vám po osobnej obhliadke a konzultácii s Vami vypracujeme komplexné riešenie vrátane cenovej ponuky na mieru.