Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Akreditácia: Národný inšpektorát práce
Číslo akreditácie: VVZ-0306/11-01.2
Rozsah kurzu: 176 hodín
Cena kurzu:
od 449,00 € do 585,00 €
AKCIA - APRÍLOVÁ CENA
 
449 € ak sa na kurz prihlásite do 30.4.2018 a uhradíte zálohu za kurz min. 7 dní pred otvorením kurzu a celú sumu (449 €), príp. minimálne polovicu sumy v deň nástupu na kurz (31.5.2018) - druhú polovicu najneskôr do ukončenia kurzu
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Aké podmienky musím spĺňať, ak sa chcem na kurz prihlásiť?

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, respektíve úplné stredné odborné vzdelanie.

Ako dlho kurz trvá a v akej forme kurz absolvujete?

Orientačná dĺžka kurzu je cca 6 týždňov. Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí po dohode lektorov a účastníkov kurzu.
Výučba na kurze môže prebiehať v doobedňajších aj poobedňajších hodinách. O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní manažérkou kurzu.

Čo je obsahom kurzu a aké znalosti kurzom získam?

Kurz je zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

V priebehu kurzu sa naučíte:

 • preverovať a kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používanie ochranných zariadení, prostriedkov a pomôcok na pracoviskách
 • vypracovať interné predpisy BOZP v súlade s platnou legislatívou, sledovať dodržiavanie právnych predpisov BOZP a aktualizovať dokumentáciu BOZP
 • koordinovať a vykonávať vstupné a periodické školenia BOZP a OPP
 • vykonávať poradenskú činnosť z predpisov BOZP pre zamestnávateľa a ostaných vedúcich zamestnancov
 • hodnotiť riziká na pracovisku a vytvárať bezpečné pracovné postupy
 • vyšetrovať pracovné úrazy a navrhovať nápravné a preventívne opatrenia
 • koordinovať odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení
 • spolupracovať pri jednaniach s kontrolnými a inšpekčnými orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Ako prebiehajú záverečné skúšky?

Záverečná skúška pozostáva z písomného testu (40 otázok z okruhov, ktoré počas kurzu preberiete) a ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou.

Čo absolvovaním kurzu získam?

 • odbornú spôsobilosť v danej oblasti
 • teoretické a praktické vedomosti, ktoré budete vedieť uplatniť v praxi
 • kompletnú prípravu na profesionálne vykonávanie práce bezpečnostného technika
 • potvrdenie o absolvovaní AKREDITOVANÉHO kurzu - Osvedčenie bezpečnostného technika - s celoštátnou platnosťou

Akú pracovnú pozíciu môžem po ukončení kurzu vykonávať?

 • Bezpečnostný technik
 • Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Safety & Security engineer
 • Bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany (v spojení s požiarnou ochranou)
 • Technický pracovník BOZP a OPP
 • Autorizovaný bezpečnostný technik
 • Špecialista pre oblasť BOZP a PO
 • Špecialista životného prostredia, BOZP a PO
 • Health & Safety Officer
 • Health & Safety and Environment Specialist – HSE/EHS Specialist (v spojení so životným prostredím)

Ako sa na školenie môžem prihlásiť?

Na kurz sa prihlásite tak, že vyplníte nezáväznú prihlášku. Po jej vyplnení Vás bude kontaktovať naša manažérka, tá Vám poskytne všetky podrobné informácie, rada Vám poradí a pomôže.

Prečo si spomedzi všetkých kurzov vybrať práve kurz od VaV?

 • náš kurz je akreditovaný
 • náš kurz má optimálny rozsah hodín
 • získate vďaka nemu relevantné - v praxi uplatniteľné - informácie
 • výučba prebieha v moderne vybavených učebniach
 • naši lektori sú nielen kvalifikovaní, ale aj skúsení, v oblasti BOZP majú dlhoročnú prax - podelia sa s Vami o mnoho reálnych prípadov z praxe, poradia, na čo si dať pozor a čomu sa vyvarovať
 • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke