Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Leadership – rolový model kouč

Rozsah kurzu: 56 hodín
Cena kurzu:
1800 €
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Prešov a Košice, resp. na objednávku v rámci celého Slovenska - 0948 488 400

Pre koho je kurz určený?

Kurz využijú najmä ľudia v pomáhajúcich a manažérskych profesiách na rôznych úrovniach riadenia, napr. v priemysle, doprave, obchode, službách, bankovníctve a poisťovníctve, štátnej správe a samospráve, vo vzdelávaní a pod. Poznatky a zručnosti získané v kurze uplatníte všade, kde sa používa alebo je vhodné používať riadenie a usmerňovanie ľudských zdrojov.


Čo sa v kurze naučíte

Kurz je zameraný na využitie koučingu ako rolového modelu pri vedení nasledovníka s použitím individuálneho prístupu.

Absolventi výcviku získajú prehľad o možnostiach poradenstva, individuálneho tréningu a stimulácie potenciálu formou koučingu.

Nadobudnuté zručnosti uplatnia absolventi v role kouča, poradcu, tútora, mentora, trénera či konzultanta. Vedomosti a zručnosti využijú predovšetkým v práci s manažérmi, obchodnými zástupcami a zamestnancami.


Ako kurz prebieha?

Kurz realizujeme kombinovanou formou, pričom časť výučby prebieha prezenčne a časť dištančne. Prezenčná výučba sa realizuje v skupine s optimálnym počtom účastníkov, zaručujúcim individuálny prístup. Online výučba prebieha formou individuálneho videohovoru s každým účastníkom vzdelávania a formou samoštúdia s využitím učebných materiálov, ktoré sú pre účastníkov dostupné online.

Kurz tvorí 7 výcvikových dní rozdelených do 3 blokov. Každý deň má 8 vyučovacích hodín. Priemerná dĺžka kurzu je 3 týždne.

Prvý a tretí vzdelávací blok (spolu 5 dní) prebieha prezenčnou formou. V druhom bloku každý z účastníkov absolvuje koučingový rozhovor s lektorom vo vopred dohodnutom čase. Zvyšok 2. bloku je venovaný samoštúdiu, ktoré účastníci môžu absolvovať v ľubovoľnom čase do termínu 3. bloku, ktorého súčasťou je aj záverečná skúška.

Medzi jednotlivými blokmi výučby lektori zadávajú účastníkom úlohy, ktoré potom majú možnosť rozobrať v skupine a konzultovať s lektormi.

Ako je kurz ukončený?

V závere kurzu účastníci absolvujú záverečnú skúšku, ktorá pozostáva z:

 • písomného testu z teórie leadershipu a koučingu,
 • z koučovacieho rozhovoru so spätnou väzbou.

Čo je obsahom kurzu?

Blok 1

1. deň: Úvod do leadershipu (teória) – prezenčne

 • Leader – štýly vedenia – koučovací prístup,
 • Moja rola v riadení tímu a práca s charizmou lídra,
 • Základné nastavenie emočnej investície vo vzťahu kouč – koučovaný,
 • Činnostné nastavenie lídra,
 • Koučing ako hľadanie variantných riešení v koučingovom procese,
 • Kritické a analytické myslenie v koučingu nasledovníkov,
 • Stanovovanie a dosahovanie cieľov,
 • Koučingové metódy UGROW, Magic 4F a Performance koučing
 • Kontrolné mechanizmy pri nastavovaní cieľov.

2. deň: Komunikácia v koučovacom procese (teória) - prezenčne

 • Emocionálna inteligencia (EQ) a jej využitie v koučovacom procese,
 • Koučovací rozhovor ako proces dosahovanie cieľov u nasledovníkov (priebeh, pravidlá, etika v koučingu),
 • Príprava na koučovací rozhovor,
 • Práca s emóciami, egom a podvedomím, budovanie dôvery u koučovaného,
 • Komunikácia činom – adaptívne konanie a jeho vplyv na koučovaného,
 • Verbálna komunikácia – kladenie koučovacích otázok,
 • Aktívne počúvanie, ticho a práca s časom v koučovaní,
 • Neverbálna komunikácia,
 • Metakomunikácia a psychosomatická inteligencia – prejavy, identifikácia príčin a ich odstraňovanie.

3. deň: Spokojnosť = úspech – prezenčne

 • Stanovenie procesnej cesty koučovaného,
 • Ako podporiť sebareflexiu a sebahodnotenie u koučovaného?
 • Bariéry v koučingovom procese,
 • Intrapersonálny konflikt a možnosti jeho riešenia,
 • Východzí bod u koučovaného a stanovenie metriky v sledovaných témach (silné stránky, typológia osobnosti, tímové roly, VAK systém, komunikačný štýl),
 • Metóda 4/4 - postupnosti učenia a transformácie pri dosahovaní cieľov,
 • Rovnica pre Výkon = P x S x W – I
 • Potenciál koučovaného – hodnoty, vízia, ciele, silné stránky,
 • Definovanie úspechu a spokojnosti ako cieľového stavu a jeho metrika cez rovnicu úspechu,
 • Skening - testovanie hraníc komfortnej zóny u koučovaného – sledovanie psychosomatiky (PSQ),
 • Šejping - identifikácia koučovaného cez metaprogramy a metavzorce správania,
 • Identifikácia interferencií,
 • Prepisovanie starých vzorcov ako postupné kroky do cieľa, tréning, budovanie návykov, rituály.

Blok 2

4. a 5. deň: Vlastný koučing a samoštúdium - dištančne

 • Individuálny koučingový rozhovor online s každým účastníkom vzdelávania v trvaní 90-120 min.,
 • Samoštúdium s využitím učebných materiálov zostavených pre tento kurz, ktoré budú účastníkom k dispozícii v online platforme.

Blok 3

6. deň: Motivácia inšpiráciou, nácvik koučovacích rozhovorov – prezenčne

 • Čo robiť, keď sa koučovanému nedarí v dosahovaní stanovených cieľov?
 • Práca s motiváciou koučovaného,
 • Spätná väzba v koučingovom procese,
 • Koučingová podpora pri dosahovaní cieľov – nástroje,
 • Nácvik koučovacích rozhovorov medzi účastníkmi navzájom (so supervíziou a spätnou väzbou).

7. deň: Embodied experience, záverečná skúška - prezenčne

 • Sebarozvoj a sebakoučovacie metódy ako cesta k cieľu koučovaného,
 • Práca s negatívnymi myšlienkami,
 • Emočné perpetum mobile pozitívnych myšlienok,
 • Záverečná skúška:
  • písomný test z teórie leadershipu a koučingu,
  • koučovací rozhovor so spätnou väzbou.

Kto vedie tento kurz?

Lektormi kurzu sú Barbora a Martin Zibrínovci.

Barbora Zibrínová je pedagóg, konzultant a poradca v oblasti osobnostného rozvoja a rodinnej problematiky. Vyštudovala sociálnu prácu na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a špeciálnu pedagogiku na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe. Odborné vedomosti a zručnosti rozširovala rôznymi kurzami venovanými kreativite, etikoterapii, systemickým konšteláciám a pod.


Martin Zibrín vyštudoval riadenie ľudských zdrojov – andragogiku na Univerzite Jana Amosa Komenského v Prahe, cestovný ruch na ekonomickej fakulte UMB a Project Management and Financial Management na inštitúte IMSR. Pôsobí viac ako 12 rokov na kľúčových pozíciách v oblasti projektového manažmentu a podnikových nákupov a má za sebou viacero úspešne realizovaných projektov. Je odborníkom na psychologické vyjednávanie nákupcov a obchodníkov. Aktuálne pôsobí ako kouč a lektor v dlhodobých projektoch zameraných na zlepšovanie procesov, komunikáciu a zvyšovanie motivácie pracovníkov.

Aké metódy využívajú lektori v rámci kurzu?

 • metódy učenia podľa D. A. Kolba,
 • participatívne metódy - teoretické vstupy spojené s praktickými cvičeniami,
 • video prezentácie, hranie rolí, riešenie individuálnych simulácií,
 • diskusné, inscenačné, dotazníkové metódy,
 • hry s pedagogickým a psychologickým potenciálom, metódy autentickej skúsenosti, pozorovanie, supervízia a pod.

Prečo si vybrať práve tento kurz?

 • vzdelávanie vedú kvalifikovaní a skúsení lektori, ktorí pri výučbe využívajú najnovšie poznatky, metódy a techniky,
 • kurz efektívne prepája aktuálne teoretické poznatky z oblasti leadershipu a koučingu s praxou,
 • vzdelávanie v malých skupinách zaručuje individuálny prístup,

 • počas kurzu si vyskúšate, aké to je byť v role koučovaného aj kouča,

 • vďaka kombinovanej forme výučby a časovom odstupe medzi jednotlivými blokmi nebude náročné kurz zladiť s pracovnými povinnosťami,

 • online výučba prebieha prostredníctvom spoľahlivej platformy Microsoft Teams, ktorá umožňuje komunikáciu medzi lektormi a účastníkmi, aj účastníkmi navzájom, a tiež poskytuje priestor pre samoštúdium z materiálov našej online knižnice,

 • všetky učebné materiály, obsahujúce najnovšie poznatky k témam vzdelávania, sú zahrnuté v cene kurzu.