Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

BTS

Elektrotechnické kurzy
Enviromentálne kurzy
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Kurzy v doprave
Lektorské zručnosti
Masérske kurzy
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Školenia vodičov ADR
Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - hydraulická ruka
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vedenie a koučing
Vodičské kurzy
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Kariéra vo VaV

Príhlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti SBS

Cena kurzu:
30 € 15 € AKCIA (platí len pre účastníkov, ktorí absolvovali odbornú prípravu v inej SBS)
Kontakt: Prešov – 0948 996 639

Termín záverečnej skúšky z odbornej prípravy pre prácu v SBS

Termín záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti kurzu SBS určuje MV SR. Skúšku kurzu SBS určí ministerstvo do 3 mesiacov od dátumu prijatia prihlášky na skúšku. Po určení termínu skúšky SBS nás bude MV SR informovať o termíne. Následne každému prihlásenému zašleme správu o termíne konania skúšky SBS.

Skúška SBS sa vykonáva pred trojčlennou komisiou. Komisia je zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, KR PZ a OR PZ. Preverenie odbornej spôsobilosti prebieha v priestoroch kde sa organizovala aj výuka a pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky.

Skúška SBS pre kurz typu S:

Po kurze SBS, po ukončení školenia SBS prihlasujeme účastníkov na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Úrad súkromných bezpečnostných služieb) na skúšku odbornej spôsobilosti. Vykonanie skúšky z SBS je vykonávané pred komisiou. Komisia je trojčlenná (Ministerstvo vnútra, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru).


Záverečná skúška z kurzu SBS má 2 časti : písomný test a ústna skúška. Na test je vyhradených 40 minút. Skúšobná komisia môže uznať dve opravy chýb v teste. Ústna skúška z kurzu SBS sa robí z dvoch otázok. Príprava an odpoveď je v rozsahu 15 minút. Po úspešnom absolvovaní testu a ústnej častí skúšky komisia určí, či osoba vyhovela alebo nevyhovela.


Kto vyhovel na skúške obdrží preukaz odbornej spôsobilosti oprávňujúci ho na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby, aj detektívnej služby. Podmienkou na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je, aby osoba bola bezúhonná a spoľahlivá. Predkladá sa odpis z registra trestov a čestné vyhlásenie úradne overené, vypracované podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Preukaz odbornej spôsobilosti platí 10 rokov odo dňa vydania. Je to verejná listina.


Skúška z kurzu SBS typu S, má v teste 24 otázok. Z maximálneho počtu bodov 50 je potrebné získať 40 bodov a viac, aby absolvent mohol postúpiť na druhú časť skúšky. V druhej časti skúšky si absolvent zo 70 možných otázok vytiahne 2. Jedna otázka je z oblasti súkromnej bezpečnosti a druhá otázka je buď z práva alebo kriminalistiky.

Skúška SBS pre kurz typu P:

Po ukončení prípravy z kurzu pre SBS prihlasujeme účastníkov kurzu na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Úrad súkromných bezpečnostných služieb) na skúšku odbornej spôsobilosti. Skúška sa vykonáva pred komisiou. Komisia je trojčlenná (ministerstvo vnútra, krajské riaditeľstvo Policajného zboru, okresné riaditeľstvo Policajného zboru).


Skúška má 2 časti : písomný test a ústna skúška. Na písomný test kurzu SBS je vyhradených 40 minút. Môžete mať 2 chyby v teste, teda musíte dosiahnuť 90% úspešnosť. Ústna skúška z kurzu SBS sa robí z dvoch otázok. Úspešní účastník kurzu SBS, ktorí vyhovel na skúške obdrží preukaz odbornej spôsobilosti oprávňujúci ho na výkon, riadenie a kontrolu strážnej služby, aj detektívnej služby. Podmienkou na vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je, aby osoba bola bezúhonná a spoľahlivá. Nutné je predložiť odpis z registra trestov a čestné vyhlásenie, ktoré musí byť úradne overené. Preukaz odbornej spôsobilosti platí 10 rokov odo dňa vydania. Je to verejná listina.


Skúška SBS typu P má v teste 36 otázok. Z maximálneho počtu bodov 50 je potrebné získať 45 bodov a viac, aby absolvent mohol postúpiť na druhú časť skúšky. V druhej časti skúšky si absolvent zo 70 možných otázok vytiahne 2. Jedna otázka je z oblasti súkromnej bezpečnosti a druhá otázka je buď z práva alebo kriminalistiky alebo manažementu (pracovné právo, obchodné právo). Minimálny počet bodov, ktoré musíte získať je vyšší ako pri type S.

Možný počet skúšok:

  1. riadna skúška
  2. opravná skúška
  3. druhá opravná skúška

Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky.

Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do šiestich mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy.