Akreditovaný kurz kouč 104
Využite naše VaV zľavy po celý rok!
eLearning

Akreditovaný kurz KOUČ 104
Gastronomické kurzy
Jazykové kurzy
Komunikačné kurzy
Kontinuálne vzdelávanie
Krajčírske kurzy
Kurz na vysokozdvižné vozíky
Kurz opatrovania detí
Kurz Operátor CNC strojov
Kurz prvej pomoci
Kurzy BOZP a PO
Kurzy doučovania
Kurzy fotografovania
Kurzy Krásy
Kurzy SBS
Lektorské zručnosti
Opatrovateľský kurz
Počítačové kurzy
Školenia Krásy
Sociálne služby
Strojnícky kurz
Tvorba webových stránok
Účtovnícke kurzy
Účtovnícke školenia
Vodičské kurzy
Wellness pracovník/masér

Žiadosť o cenovú ponuku
Nenašli ste kurz, ktorý hľadáte?
Reklamácie / podnety
Kontakt

Účtovná závierka PO

Rozsah kurzu: 8 hodín
Cena kurzu:
od
45
Miesto realizácie kurzu a kontakt: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o školení

V kurze sa naučíte:

 • Školenie je určené nielen pre ekonómov a účtovníkov, ale aj pre každého so záujmom poznať a orientovať sa v problematike účtovnej závierky pre právnické osoby v podvojnom účtovníctve s prihliadnutím na aktuálne zmeny.
 • Rozsah školenia je 8 hodín.

Program školenia

 • aktuálne právne predpisy upravujúce účtovnú závierku a zmeny v tomto roku
 • zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) pre PO (právnické osoby) s účinnosťou pre rok 2015 (odpisovanie, vyradenie a používanie majetku, zmarené investície, výdavky po zaplatení, lízing, zásoby, propagačné predmety, pravidlá nízkej kapitalizácie, odpočet nákladov na výskum a vývoj a i.)
 • zmeny v zákone o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.) a v jednotlivých účtovníckych postupov pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 v z.n.p.) s účinnosťou pre rok 2015
 • problematika inventarizácie (majetok, záväzky a ich rozdiely, vlastné imanie), dokumentácia o vykonaní inventarizácie
 • závierkové účtovné prípady a ich vplyv na základ dane z príjmov (inventarizačné rozdiely, opravné položky, rezervy a i.)
 • Daňové priznanie k dani z prímov PO:
 • Zistenie VH pred zdanením
 • Úpravy výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov (príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou, nezaplatené záväzky, opravy chýb minulých účtovných období a i.)
 • Umorovanie daňovej straty
 • Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky, účtovanie splatnej a odloženej dane
 • Zostavenie účtovnej závierky mikro, malými a veľkými účtovnými jednotkami
 • Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
 • Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2016
 • diskusia