Účtovná závierka PO

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodín
Cena kurzu: 45,00 €
Kontaktná osoba: Celá SR - 0911 996 639
Prešov, Košice, Sabinov - 0948 996 639

Informácie o školení

 • Školenie je určené nielen pre ekonómov a účtovníkov, ale aj pre každého so záujmom poznať a orientovať sa v problematike účtovnej závierky pre právnické osoby v podvojnom účtovníctve s prihliadnutím na aktuálne zmeny.
 • Rozsah školenia je 8 hodín.

Program školenia

 • aktuálne právne predpisy upravujúce účtovnú závierku a zmeny v tomto roku
 • zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) pre PO (právnické osoby) s účinnosťou pre rok 2015 (odpisovanie, vyradenie a používanie majetku, zmarené investície, výdavky po zaplatení, lízing, zásoby, propagačné predmety, pravidlá nízkej kapitalizácie, odpočet nákladov na výskum a vývoj a i.)
 • zmeny v zákone o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.) a v jednotlivých účtovníckych postupov pre podnikateľov (Opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92 v z.n.p.) s účinnosťou pre rok 2015
 • problematika inventarizácie (majetok, záväzky a ich rozdiely, vlastné imanie), dokumentácia o vykonaní inventarizácie
 • závierkové účtovné prípady a ich vplyv na základ dane z príjmov (inventarizačné rozdiely, opravné položky, rezervy a i.)
 • Daňové priznanie k dani z prímov PO:
  • Zistenie VH pred zdanením
  • Úpravy výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov (príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane, príjmy zdanené zrážkovou daňou, nezaplatené záväzky, opravy chýb minulých účtovných období a i.)
  • Umorovanie daňovej straty
  • Daň z príjmov, daňová licencia, preddavky, účtovanie splatnej a odloženej dane
  • Zostavenie účtovnej závierky mikro, malými a veľkými účtovnými jednotkami
  • Následné povinnosti po zostavení účtovnej závierky
  • Zmeny zákona o účtovníctve od 1.1.2016
 • diskusia